Director:   Jiang Shengming(姜胜明)    
Secretary of the party committee:   Hu Rongshan(胡荣山)    
Vice Director:   Guangzhong LIU(刘广钟)     Zhu Daqi(朱大奇)    
Deputy secretary of party committee:   Ma Ying(马 莹)    
Chairman of professor committee:   Wang Xiaofeng(王晓峰)    
Vice chairman of professor committee:   Weiming Zeng(曾卫明)